ถึง

147 ท่าน
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. อาชีพ
██ = เกษตรกร , ██ = พนักงานเอกชน , ██ = ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ , ██ = อื่นๆ
2. ความถี่ในการเข้าใช้บริการ
██ = ครั้งแรก , ██ = มากกว่า 1 ครั้ง ระบุ (ครั้ง)
3. เข้ามาสืบข้อมูล เรื่อง
██ = การขอรับบริการฝนหลวง , ██ = เรดาร์ตรวจอากาศและฝนสะสมจากเรดาร์ ,

██ = การปฏิบัติการฝนหลวง , ██ = อื่นๆ

ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์

1 ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
██ = มากที่สุด , ██ = มาก , ██ = ปานกลาง , ██ = น้อย , ██ = น้อยที่สุด
2 ข้อมูลเป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือ
██ = มากที่สุด , ██ = มาก , ██ = ปานกลาง , ██ = น้อย , ██ = น้อยที่สุด
3 ข้อมูลที่นำเสนอตรงกับความต้องการ
██ = มากที่สุด , ██ = มาก , ██ = ปานกลาง , ██ = น้อย , ██ = น้อยที่สุด
4 ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
██ = มากที่สุด , ██ = มาก , ██ = ปานกลาง , ██ = น้อย , ██ = น้อยที่สุด
5 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
██ = มากที่สุด , ██ = มาก , ██ = ปานกลาง , ██ = น้อย , ██ = น้อยที่สุด
6 สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
██ = มากที่สุด , ██ = มาก , ██ = ปานกลาง , ██ = น้อย , ██ = น้อยที่สุด
7 การออกแบบภาพ สี มีความสวยงาม น่าสนใจ
██ = มากที่สุด , ██ = มาก , ██ = ปานกลาง , ██ = น้อย , ██ = น้อยที่สุด