ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์
ข้อ. คำถาม คำตอบ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1.* ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
2.* ข้อมูลเป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือ
3.* ข้อมูลที่นำเสนอตรงกับความต้องการ
4.* ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
5.* การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
6.* สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
7.* การออกแบบภาพ สี มีความสวยงาม น่าสนใจ
ส่วนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ/ปัญหาของการใช้บริการ

กรุณากรอก E-mail ของท่านเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ยกเลิก